Dr Vaishali Dabake

M.A. & Ph.D. in Sanskrit, University Of Mumbai

• 28 years of teaching experience
• Visiting Professor at University of Mumbai, Wilson College, Mumbai, Kavikulaguru Kalidasa Vidyapitha, Ramatek, Nagpur
• Published more than 25 Research papers
• More than 150 articles published in various magazines like “Dharmabhaskar” , “Saddharma” , “Dnyanadoot” , “Swamin Tav Sharanam” , “Souvenir of Maharashtra Seva Sangh
• Co-author of Books - Chala Sanskrit Shiku Ya”, “Shankaracharyanche Yogadan”, “Gayatri Paramo Mantrah”

Dr Vaishali Dabake